Friday, September 4, 2020

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು & ರೋಗಗಳು

# ನ್ಯೂಮೂನಿಯಾ - ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಸ್

# ಕ್ಷಯರೋಗ  ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ

# ಪ್ಲೇಗ್ - ಯರ್ ಸಿನಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿಸ್

# ಟೆಟಾನಸ್ ( ಧನುರ್ವಾಯು )
ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಟೆಟನಿ

# ಡಿಪ್ತಿರಿಯಾ - ಕ್ರೋನಿಯಾ ಡಿಪ್ತಿರಿಯಾ.

# ಗಂಟಲುಬೇನೆ - ಸ್ಟೇಪ್ಟೋಕೋಕಸ್
ರವಿಕುಮಾರ
# ಕುಷ್ಟರೋಗ  ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ

# ಟೈಫಾಯಿಡ್ - ಸಾಲ್ಮೇನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ

# ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ - ಬ್ಯಾಸಿಲೆಸ್ ಅಂತ್ರಾಸಿಸ್

# ಇಂಪ್ಲೋಯಂಜ - ಅರ್ಥೂಮಿಕ್ಸೂ ವೈರಸ್

# ಮಂಪ್ಸ - ಪ್ಯಾರಾಮೈಕ್ಸೋ ವೈರಸ್

# ಡೆಂಗ್ಯೂ - ಅರ್ಬೋ ವೈರಸ್

# ಮಲೇರಿಯಾ - ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ
( ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫೇಲಿಸ್ ಸೂಳ್ಳೆ )

No comments:

Post a Comment